హిందూజన రక్షకుడు : శివాజీ

Author : గజానన భాస్కర్ మహందాలే

మానవోత్తమ రామ

రచయిత  : శ్రీ. సత్య కాశీ భార్గవ

మహేతిహాసం

రచయిత  : శ్రీ. ఖండవల్లి సత్యదేవ ప్రసాద్

హైదరాబాద్ నిరాయుధ ప్రతిఘటన

రచయిత : డా. శ్రీరంగ్ గోడ్బోలే

Aakhari Pravakta.. Athani Matham

Author: DS Margoliouth ; Translated : Valli Jani

శ్రీ శివ భారతం

Author :Sri Gadiyaram Venkata Sesha Sastri