సంవిత్ కేంద్ర సరికొత్త గ్రంధమ్ – మహేతిహాసం

సంవిత్ కేంద్ర సరికొత్త గ్రంధమ్ – మహేతిహాసం

ఖండవల్లి సత్య దేవ ప్రసాద్ గారి విశ్లేషణాత్మక‌వ్యాసాలు. మహాభారతంలోని అనేక విషయాలను గురించి వివరిస్తారు. మూల గ్రంధాన్ని అధ్యయనమ్ చేయకుండా కొంతమంది కల్పించిన అపోహలను అసత్యాలను ఎండగట్టి వ్యాస భారతమ్ లోని శ్లోకాల ఆధారంగా పరిశిలించి వ్రాయబడిన ఈ పుస్తకం మూల మహాభారత అద్యయనానికి ప్రేరణ ఇస్తుంది, మహేతిహాసం.

Read more

Sivasya Kulam – Book Review

Sivasya Kulam – Book Review

The book Sivasya Kulam talks about the colonial narratives and distortions along with the actual dimensions of caste, untouchability and Dravidianism, exposing the Christian onslaught on Hindu society.

Read more

Book Review- The Liberation struggle of Hyderabad.

Book Review- The Liberation struggle of Hyderabad.

Freedom cannot be bestowed, it must be achieved. The freedom struggle of India and the freedom struggle of Hyderabad must be treated as two independent fights. While the former is known briefly by many and has many authentic books published but the latter doesn’t have many authentic books and documents at hand. Very few writers and publishing houses have documented this Liberation struggle. One such book which is a must-read is described below. This book “Liberation Struggle of Hyderabad-some unknown pages… ” is authored by Shri Acharaya Khanderao Kulkarni, originally in Hindi

Read more

Bengal Bleeding – A call to give up Negationism- Review by Dr. Ratan Sharda

Bengal Bleeding – A call to give up Negationism- Review by Dr. Ratan Sharda

Review by Dr. Ratan Sharda Bengal Bleeding Amidst “Secular” Silence is not an easy book to read. It is not about the current genocide of Hindus after the 2021 state assembly. It is another reminder that those who forget history are bound to repeat it.The question that comes uppermost after reading this cruel history is, does being secular mean keeping silent, sounding helpless on wanton killings of Hindus, and in the case of Bengal history mostly Scheduled Castes and Tribes?  

Read more

Book Review – Interrogating Macaulay’s Children

Book Review – Interrogating Macaulay’s Children

K Satya Deva Prasad’s Interrogating Macaulay’s Children is a study at exposing the flawed pedagogical system we are still slavish to, even after British Colonial masters have left the shores of Bharat. It is time to undo the historical wrongs of Lord Macaulay by according to our ancient wisdom a pride of place in our educational system.

Read more

Book review- City of Victory -The Rise and Fall of Vijayanagara

Book review- City of Victory -The Rise and Fall of Vijayanagara

Written in a sweeping style, befitting the epic saga, it is also an easy read.Many of us Telugus know of Srikrishna Devaraya, the most famous emperor of the kingdom, his exploits in the battlefield as well as in the arena of literature and arts because of the glorious epoch of Bhuvana Vijayam, the literary court of Ashta diggajas, the 8 great poets, especially Tenali Ramakrishna. There’s an entire chapter that deals with the Bhuvana Vijayam including Srikrishna Devaraya as the poet-king. The book covers the Sangama, Saluva and Tuluva dynasties also.

Read more