మానవోత్తమ రామ

MRP: 90/-

రచయిత  : శ్రీ. సత్య కాశీ భార్గవ

శ్రీరాముణ్ణి మానవోత్తముడిని , పురుషోత్తముడిని చేసిన , రామాయణం లో  మహర్షి వాల్మీకి చే చెప్పబడిన 16 గుణాలు – ఆయా గుణాలు రామాయణంలో ఏఏ సందర్భాలలో ప్రస్ఫుటితమైయ్యింది , ఆ గుణాలు ప్రస్తుత కాలం లో మనకు ఏవిధంగా వ్యక్తిత్వ వికాసానికి నిర్మాణానికి ఉపయోగపడతాయి. వాటిని వివరించే పుస్తకం ఈ మన ” మానవోత్తమ రామ “

 

Buy at Hindu eShop

For Bulk Bookings contact +91 85209 99562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *