సెక్యులర్ ప్రపంచం’లో సెమిటిక్ మతాలు

90.00

New!

అబ్రహామీయ మతాలు (సెమిటిక్ మతాలు) అంటే ఏమిటి? వాటి తాత్విక భూమిక, మూలాలు ఏమిటి? వాటి లక్ష్యం ఏమిటి? అవి పనిచేసే తీరు ఏమిటి? ప్రపంచంలోనేకాక, మన దేశంలో అవి సృష్టించిన, సృష్టిస్తున్న సమస్యలు ఏమిటి? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే ‘సెక్యులర్ ప్రపంచం’లో సెమిటిక్ మతాలు అనే పుస్తకం.

Buy at Hindu eShop

For Bulk Bookings contact +91 85209 99562

Description

అబ్రహామీయ మతాలు (సెమిటిక్ మతాలు) అంటే ఏమిటి? వాటి తాత్విక భూమిక, మూలాలు ఏమిటి? వాటి లక్ష్యం ఏమిటి? అవి పనిచేసే తీరు ఏమిటి? ప్రపంచంలోనేకాక, మన దేశంలో అవి సృష్టించిన, సృష్టిస్తున్న సమస్యలు ఏమిటి? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే ‘సెక్యులర్ ప్రపంచం’లో సెమిటిక్ మతాలు అనే పుస్తకం.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “సెక్యులర్ ప్రపంచం’లో సెమిటిక్ మతాలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *