“మతం పేరుతో అక్రమాలు – న్యాయపోరాటానికి మార్గాలు” పుస్తకావిష్కరణ సభ – శ్రీ ఎలె శ్యామ్ కుమార్ (ధర్మజాగరణ్ సమన్వయ్) గారి భాషణ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *