“మతం పేరుతో అక్రమాలు – న్యాయపోరాటానికి మార్గాలు” పుస్తకావిష్కరణ సభ – శ్రీ L.V సుబ్రహ్మణ్యం IAS (Retd.) గారి భాషణ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *