ఇస్లాం అంతరంగం

రచయిత: శ్రీరంగ్ గోడ్బలే

హిందూజన రక్షకుడు : ఛత్రపతి శివాజీ

Author : గజానన భాస్కర్ మహందాలే

మానవోత్తమ రామ

రచయిత  : శ్రీ. సత్య కాశీ భార్గవ

మహేతిహాసం

రచయిత  : శ్రీ. ఖండవల్లి సత్యదేవ ప్రసాద్

హైదరాబాద్ నిరాయుధ ప్రతిఘటన

రచయిత : డా. శ్రీరంగ్ గోడ్బోలే