“అడుగడుగున గుడి ఉంది ” – పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానం.

Invitation for the Bhagyanagar book launch of the Telugu book
“అడుగడుగున గుడి ఉంది ” ( adugaduguna gudi undi ) by Senior Journalist and Author Sri K.Raka Sudhakar Rao.

Date : 19th November 2022 , Saturday at 5:30 pm.

Venue : MIG A -13, Dr AS Rao Nagar, Behind VIjaya Diganostic centre, ECIL, Secunderabad.

Kindly block your date and come for the event.

– Team Samvit Prakashan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *